Verejné obstarávanie “Rekonštrukcia stavebných objektov”

Prílohy na stiahnutie :

1. Výzva –  Rekoštrukcia stavebných objektov

2. Príloha č. 1  –  Výkaz výmer

3. Príloha č. 2  –  Projektová dokumentácia

4. Príloha č. 2  –  Stavebné povolenie

5. Príloha č. 2a – Celková situácia stavby- výkres

6. Príloha č. 3 –  Zmluva o dielo

7. Príloha č. 4 –  Návrh na plnenie kritéria

8. Príloha č.5 –  Vyhlásenie o subdodávateľoch

9. Príloha č. 6 –  Čestné vyhlásenie uchádzača

Záznam z prieskum trhu_final