TEST ROOM AND LABORATORY EQUIPMENT

Naša spoločnosť disponuje vysoko kvalitnými prístrojmi, ktoré sa využívajú v laboratóriu pri vykonávaní skúšok alebo v skúšobni, kde sa nimi pripravujú jednotlivé vzorky. Okrem uvedených technologických zariadení (vľavo na výber) disponuje oddelenie kvality ďalšími pomocnými meracími zariadeniami:

 • Pyrometer IR 1600 A
 • Tvrdomerná sonda DTH 100
 • Pyrometre v induktoroch ku kovacím linkám
 • Dutinomer SUPITO
 • Posuvné meradlá, hĺbkomery, rádiusové mierky, škáromierky, mikrometre, výškomery
 • Defektometer M 1.837
 • Váhy mostíkové a sklonné (0-200 kg)
 • Digitálne váhy WMD 40.03 a WMD 30.1
 • Tvrdomer Brinell HPO 3000
 • Prenosný tvrdomer Foundrax Model 134
 • Ručný elektromagnet

Tvrdomer Brinell BRFest 29-A s aickým vyhodnotením vpichu

Tento tvrdomer využíva elektomechanické zaťaženie pomocou AC servomotora, takže chod stroja je tichý, veľmi presný a je možné nastaviť prítlačný čas v rozsahu 0–60 sek. s presnosťou +/- 1 %. Tvrdomer je osadený novou digitálnou snímacou a vyhodnocovacou jednotkou, ktorá zodpovedá norme ČSN EN ISO 6506-1 a je vhodná ako do skúšobne a laboratória, tak aj pre priemyselné prostredie.

Vyhodnocovanie obrazu a jeho následné spracovanie je možné vykonávať ručne alebo aicky.


Charpyho kladivo LabTest CHK 300J pre skúšky vrubovej húževnatosti

Základné parametre stroja:

 • Jednoduchá a bezpečná prevádzka
 • Vysoká tuhosť rámu a odolnosť proti vibráciám
 • Okamžité digitálne zobrazenie nameraných hodnôt na LCD displeji
 • Spĺňa DIN 51333, EN ISO 13489 a dalšie európske normy
 • Rozmery (v x š x h): 2450 x 1400 x 500 mm
 • Hmotnosť cca 750 kg
 • Nárazová rýchlosť 5,23 m / s

CHK 300 splňa naslednovné normy a požiadavky:

 • ISO 12100-1, EN 60204-1, EN 1050, EN 954-1, DIN 51233
 • ISO 148-1, ISO 148-2, EN 10045, DIN 50115, ASTM E 23
 • EN 2003-2, BS 131-1, ZF 15-53, ISO 11343, JIS 7722

Charpyho kladivo CHK 300J je počítačom riadený merací prístroj určený na skúšky vrubovej húževnatosti materiálov. Meranie vrubovej húževnatosti materiálov pomocou systému LabTest ® CHK 300 zodpovedá bežným normám a štandardom DIN, EN, ASTM, ISO, a BS. V špeciálnom prevedení kladiva môžu byť taktiež prevádzané skúšky v rozsahu teplôt od -190° C do +180° C. Vďaka vynikajúcej ergonómii je možné vzorku rýchle vložiť a preraziť. Tento systém presne vyhovuje testovaniu podľa ISO 148 a ASTM E 23, keď sa vzorky po vybratí z teplotnej komory musia do 5 sekúnd preraziť.


Univerzálny skušobný stroj LabTest 5.200SP1 pre ťahové a tlakové skúšky

Základné parametre stroja:

 • Digitálny elektromechanický skúšobný stroj
 • Rozsah zaťaženia od 0 kN do 200 kN
 • Systém merania sily podľa ČSN EN 7500-1
 • Podpora noriem ČSN, DIN, EN, ISO, ASTM, GOST
 • Rozsah merania sily od 0,4% do 100% rozsahu snímača
 • Rozlíšenie polohy priečnika 1µm
 • Riadenie v silovej a pozičnej slučke (FULL STEP)
 • Elektronická a mechanická ochrana proti preťaženiu
 • Nadštandardný rozsah čeľustí a prípravkov pre skúšky v ťahu, tlaku
 • Možnosť pripojenia mechanických, optických a laserových prieťahometrov
 • Software Test & Motion alebo DYNAMIC(pre dynamické skúšky)
 • Export dát do firemnej siete

Vlastnosti software Test & Motion:

 • jednoduchý a induktívny
 • priamo dostupné takmer všetky štandardné spôsoby vyhodnocovania
 • digitálne zobrazovanie všetkých kanálov
 • editovateľné kanály
 • výsledky jednotlivé/volitelné
 • ukladanie výsledných dát vo formáte ASCII, SQL a Excel

LabTest 5.200SP1 je určený pre statické mechanické skúšky v ťahu a tlaku vzoriek, ale aj celých výrobkov. Používa sa pri kontrole kvality výrobkov, pri vstupných a výstupných kontrolách materiálu, a tovaru v strojárenskej a automobilovej výrobe.


3D merací prístroj WENZEL X ORBIT 55

3D merací prístroj WENZEL X ORBIT 55 je počítačom riadený merací prístroj s max. dovolenou chybou merania dĺžok MPEe = 2,3 μm.
3D merací prístroj umožňuje merať základné geometrické úvary ( kružnica, rovina, priamka, kužeľ, guľa, bod, valec a pod. ) a následne ich vyhodnotiť ( priemer, vzdialenosť, uhly a pod.).

3D merací prístroj umožňuje merať neznáme krivky a na základe spracovania pomocou základných geometrických útvarov ich aj vyhodnocovať.


Elektromagnetický defektoskopický prístroj MAS 500

Magnetovací stôl je určený pre magnetickú práškovú kontrolu. Táto metóda slúži k zviditeľneniu povrchových necelistvostí. Skúšaný materiál je magnetovaný, prierezom prechádza magnetický tok. Povrchová nejednotnosť ( napr. trhlina ) vo feromagnetickom materiály predstavuje objekt s podstatne vyšším magnetickým odporom ( nižšou permeabilitou ) ako má okolitý materiál. Preto dochádza v oblasti nejednotnosti k deformácií magnetického toku.

Necelistvosťou prechádza oveľa menej siločiar ako pôvodným materiálom. Pretože celková veľkosť magnetického toku po celej dráhe zostáva konštantná ( siločiary nemôžu byť prerušené ), dochádza k zmene smeru siločiar. Pod necelistvosťou dôjde k zhusteniu siločiar a časť siločiar vystupuje v oblasti vady. Chyba sa takto výrazne zviditeľní. Na miestach mimo chyby, mimo oblasť rozptylového toku, nevznikajú magnetické póly a prášok sa nezachytí. Šírka rozptylového toku je väčšia ako šírka necelistvosti.


Spectrometer SPECTROMAXx pre chemický rozbor materiálu

SPECTROMAXx slúži na analyzovanie a identifikovanie kovových materiálov. Je určený na chemickú analýzu materiálov, ktoré boli nakalibrované výrobcom alebo kvalifikovaným personálom.


Príprava vzoriek

Vzorky sú vyrábané na týchto strojoch :

 • Sústruh SUI 32
 • Frézka 676 P
 • Revolverový sústruh R 5
 • Brúska BAT 20