História

Prvé zmienky o hutníckej výrobe v našom okolí sa datujú do 13. storočia, kedy nemeckí kolonisti budovali banícke usadlosti, súčasťou ktorých bolo aj spracovanie železa a kováčstvo.

V obci Prakovce sa takzvané železné hámre prvýkrát spomínajú v roku 1586.

Ako oficiálny rok vzniku železiarní v Prakovciach sa uvádza rok 1760 odkedy spracovanie železa trvá nepretržite až dodnes.

Významným medzníkom bol rok 1921, kedy sa po prvý krát začínajú vyrábať perové buchary značky AJAX. V rokoch 1937 – 1938 boli postavené pomerne veľké objekty – žíhareň, oceliareň, kováčňa a plecháreň. Veľký nepretržitý rozvoj závodu nastal po 2. svetovej vojne, keď bol závod pričlenený k podniku Spojené ocelárny Kladno. V roku 1947 bol závod preradený do podniku ČKD Kriváň so sídlom v Bratislave. V tomto období sa prevažne hutnícka výroba začína výrazne orientovať na strojársku. V roku 1949 bol závod pričlenený k podniku VSS Košice. V rokoch 1950 – 1958 závod pôsobí ako samostatný podnik Strojáreň Prakovce. V roku 1959 je pričlenený do skupiny podnikov ZTS Martin a v roku 1968 bola vystavená nová kováčňa, v ktorej priestoroch v súčasnej dobe podnikáme.

01. 09. 2010 bola založená spoločnosť Kováčňa Prakovce s. r. o..

Spoločnosť TREVA s. r. o. nadväzuje na bohatú históriu spracovania kovov v Prakovciach. Um zamestnancov a technická zdatnosť spolu so skúsenosťami, neustály rozvoj pracovných síl a kovacích zariadení, zavádzanie progresívnych metód riadenia, dávajú záruku ďalšieho rozvoja spoločnosti k spokojnosti našich zákazníkov.